WETTELIJKE INFORMATIE

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN WETTELIJKE INFORMATIE

 

 1. Wettelijke informatie: Productie en hosting van de Site.
 2. Gebruik van de Sites.
 3. Intellectuele eigendom.
 4. Verantwoordelijkheid.
 5. Schriftelijke mededelingen van en op de Sites.
 6. Wijzigingen van de AGV/toepasselijk recht en jurisdictie.

Deze algemene gebruiksvoorwaarden en wettelijke informatie zijn bedoeld voor iedereen die de website www.picard.fr bezoekt en/of een account heeft aangemaakt op de website www.picard.fr en/of een bestelling plaatst op de site www.picard.fr en/of gebruikmaakt van de mobiele applicatie Picard en/of de website www.picard.be bezoekt (hierna de “Gebruiker” genoemd).

De website www.picard.fr, de site www.picard.be en de mobiele applicatie Picard (hierna de “Sites” genoemd) worden geproduceerd en geëxploiteerd door de vennootschap Picard Surgelés. De Sites zijn samengesteld uit verschillende onderdelen en deze gebruiksvoorwaarden en wettelijke informatie is van toepassing op alle Sites.

De Gebruiker aanvaardt deze algemene gebruiksvoorwaarden en wettelijke informatie (de “AGV”) zonder voorbehoud vanaf het eerste bezoek van de Sites.

Indien nodig, en in het bijzonder in het kader van de onlineverkoop van goederen, zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden eveneens van toepassing.

Indien nodig, en in het bijzonder in het kader van het getrouwheidsprogramma “Picard en ik”, zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van het getrouwheidsprogramma “Picard en ik” eveneens van toepassing.

1. Wettelijke informatie: Productie en hosting van de Site

De verantwoordelijke uitgever van de Sites is de vennootschap Picard Surgelés (“Picard Surgelés”).

Picard Surgelés is een “société par actions simplifiée” (vereenvoudigde naamloze vennootschap naar Frans recht) met een kapitaal van 2.485.858 euro, met maatschappelijke zetel te 37 bis, rue Royale – BP 324 – 77309 Fontainebleau Cedex, ingeschreven in het handelsregister van Melun onder nummer 784 939 688.

Telefoon: 09 70 82 11 00 (oproep aan lokaal tarief)

De hoofdredacteur van de Sites is Philippe Dailliez

Het e-mailadres van de webmaster van de Sites is: publication@picard.fr

De hosting van de site www.picard.fr wordt verzorgd door de vennootschap Demandware met maatschappelijke zetel te 5 Wall Street, Burlington, MA 01803, Verenigde Staten.

De hosting van de site www.picard.be wordt verzorgd door de vennootschap So You Start, OVH SAS met maatschappelijke zetel te 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix

De hosting van de mobiele applicatie wordt verzorgd door de vennootschap Ocito met maatschappelijke zetel te 28 rue de Châteaudun, 75009 Parijs.

2. Gebruik van de Sites

De Gebruiker verbindt zich ertoe, in het kader van het gebruik van de Sites, geen enkele handeling te stellen die in strijd zou zijn met de wetgeving, of de openbare orde of de rechten van Picard Surgelés of derden zou schenden. In het bijzonder, maar zonder beperking, verbindt de Gebruiker zich er bij het gebruik van de Sites toe de volgende regels te respecteren:

 • nauwkeurige informatie te verstrekken bij de registratie en het gebruik van de Sites;
 • geen valse identiteit te gebruiken met als doel anderen te misleiden;
 • de geldende wetgeving en de rechten van derden, evenals deze contractuele voorwaarden te respecteren;
 • de Sites getrouw te gebruiken, in overeenstemming met het handelsoogmerk, en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en gebruiken;
 • de intellectuele eigendomsrechten te respecteren met betrekking tot de inhoud geleverd door Picard Surgelés en door andere Gebruikers, evenals de intellectuele eigendomsrechten van derden;
 • geen gegevens, informatie of inhoud te verspreiden die lasterlijk, obsceen, beledigend of gewelddadig is, of die aanzet tot geweld, of die politiek, racistisch of xenofoob is, en in het algemeen inhoud die in strijd is met de geldende wet- en regelgeving of de goede zeden;
 • geen gebruik te maken van de dienstverlening om massaal ongevraagde berichten (spam) te versturen; en
 • geen informatie te verzamelen over derden, met inbegrip van e-mailadressen om advertenties en dergelijke te verzenden, of om deze te integreren in een advertentiedienst en dergelijke, al dan niet gratis of betalend, of voor concurrentiële doeleinden.

Indien een Gebruiker één of meerdere van deze regels schendt, behoudt Picard Surgelés zich het recht voor de registratie eenzijdig op te schorten/of te beëindigen, zonder compensatie, en de omstreden inhoud en berichten tijdelijk of permanent te verwijderen.

3. Intellectuele eigendom

De Sites, hun inhoud en al hun elementen worden beschermd door het intellectueel eigendomsrecht.

Picard Surgelés is eigenaar of titularis van de exploitatierechten (rechtmatig verkregen van derden) van alle elementen die deel uitmaken van de Sites, zoals handelsmerken, logo’s, teksten, foto’s en afbeeldingen, video- en audiogegevens en animaties, software, broncode, databases.

De Gebruiker heeft uitsluitend de toestemming om de Sites te bekijken en gebruik te maken van de elementen die er deel van uitmaken voor privégebruik, en uitsluitend ter raadpleging van de genoemde Sites, met uitsluiting van elke openbare vertoning of distributie.

Elke reproductie, weergave, verspreiding of exploitatie op gelijk welke wijze, en ongeacht het medium, van een van de bovengenoemde elementen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Picard Surgelés, is verboden en vormt een inbreuk strafbaar volgens het Frans wetboek intellectuele eigendom.

De toestemming ter reproductie verleend aan de Gebruiker geldt slechts in digitale vorm ter raadpleging van de Sites en voor het bekijken van pagina’s geopend door de browser van de Gebruiker.

Het afdrukken op papier van een element van de Sites is toegestaan voor privégebruik voor het exclusieve gebruik van de kopiist in de zin van artikel L. 122-5-2 van het Frans wetboek intellectuele eigendom.

4. Verantwoordelijkheid

De toegang tot het geheel of een deel van de Sites kan worden onderbroken of opgeschort door Picard Surgelés voor onderhoud en/of corrigerende maatregelen en omwille van problemen met elektronische communicatienetwerken. Bijgevolg kan Picard Surgelés niet aansprakelijk worden gesteld voor onderbrekingen en opschortingen van de toegang tot de Sites, fouten en bugs, de aanwezigheid van virussen of andere besmettingen, het frauduleus binnendringen van derden waardoor informatie op de Sites zou worden veranderd en de gevolgen daarvan voor de Gebruiker, en meer in het algemeen voor schade, directe of gevolgschade, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen ervan die veroorzaakt wordt door de toegang van om het even wie tot de Sites of de onmogelijkheid om er toegang tot te krijgen, het gebruik van de Sites en/of het geloof dat wordt gehecht aan enige informatie die er direct of indirect uit voortvloeit.

Het creëren van hyperlinks naar het geheel of een deel van de Sites is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Picard Surgelés.

Picard Surgelés kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, gegevens, producten en informatie die worden aangeboden via de sites waarnaar hyperlinks worden gemaakt. In het bijzonder wijst Picard Surgelés elke aansprakelijk af met betrekking tot websites waarvan de gegevens niet voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. 

5. Schriftelijke mededelingen van en op de Sites

 Naast het consulteren van de verschillende onderdelen van de Sites, kan de Gebruiker, op de genoemde Sites (met uitzondering van de site www.picard.be) (i) bestellingen plaatsen voor goederen die te koop worden aangeboden door Picard Surgelés, (ii) suggesties, ideeën, vragen, recepten en andere informatie of verzoeken indienen, en (iii) meningen en commentaren geven op de producten die te koop worden aangeboden, evenals op de gepubliceerde recepten.

Zoals bepaald in de geldende Algemene verkoopvoorwaarden moet de Gebruiker, indien hij een bestelling plaatst, en aldus wordt beschouwd als Klant, vooraf een account aanmaken op basis van het voorgestelde formulier.

De verzochte gegevens gemarkeerd met een sterretje moeten worden ingevuld en de Gebruiker moet meerderjarig zijn, zo niet kan er geen account worden aangemaakt.

Het verzenden van meningen of commentaren van de Gebruiker over de aangeboden producten en gepubliceerde recepten is afhankelijk van de aanmaak van een account.

De Gebruiker moet een pseudoniem kiezen dat niet in strijd is met de openbare orde en de goede zeden en geen enkel element bevat dat een inbreuk en/of oneerlijke concurrentie zou inhouden. Picard Surgelés behoudt zich het recht voor de account van de Gebruiker op te schorten of te verwijderen indien het pseudoniem in strijd is met deze vereisten.

Bovendien moet elke mening of commentaar die door de Gebruiker wordt geplaatst, beperkt zijn tot het betrokken onderwerp (het te koop aangeboden product of gepubliceerde recept), mag deze de openbare orde of de goede zeden niet schenden (racistische of lasterlijke uitlatingen, beledigingen, reclame voor alcohol en tabak, propaganda en proselitisme …), geen inbreuk en/of oneerlijke concurrentie inhouden, geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer inhouden, de persvrijheid niet schenden, en meer in het algemeen, niet in strijd zijn met de geldende wet- en regelgeving, of als zodanig worden beschouwd door een rechterlijke instantie, en moet deze ten slotte de mening en commentaren van anderen respecteren en een objectieve positie, te goeder trouw en constructief, weerspiegelen.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle gegevens, inhoud en informatie die hij online plaatst en voor alle inhoud die hij verstrekt. De Gebruiker erkent dat Picard Surgelés geen a priori controle uitvoert op dergelijke inhoud en gegevens en dat zij geen algemene verplichting heeft om de gegevens en inhoud die door de Gebruikers via de Site worden opgeslagen en verspreid te controleren.

De Gebruiker erkent dat indien een andere Gebruiker een inbreuk meldt, Picard Surgelés de gepubliceerde inhoud die in strijd zou zijn met de in deze paragraaf genoemde bepalingen kan verwijderen.

Het verzenden van een mening of commentaar door de Gebruiker houdt de kosteloze overdracht in van de exploitatierechten (in het bijzonder het reproductierecht, het recht van vertegenwoordiging, de uitzendrechten, het recht van aanpassing en vertaling) ten voordele van Picard Surgelés die deze verder in zijn geheel of gedeeltelijk kan publiceren op de Site, maar ook geheel of gedeeltelijk kan exploiteren op elk medium en voor gelijk welk doel.

6. Wijzigingen van de AGV/toepasselijk recht en jurisdictie

Picard Surgelés kan de voorwaarden van deze AGV op elk moment wijzigen. Deze wijzigingen zijn van toepassing op de Gebruiker zodra ze online worden geplaatst. Het is de Gebruiker daarom aangeraden de AGV regelmatig te raadplegen teneinde op de hoogte te blijven van de nieuwe voorwaarden.

Het niet naleven door de Gebruiker, ongeacht zijn locatie, van enige bepaling van deze AGV, en meer in het algemeen elk probleem met betrekking tot de uitvoering, de interpretatie of de geldigheid ervan, worden onderworpen aan de Franse wetgeving en de Franse rechtbanken.