Algemene voorwaarden Picard et moi

headercarte

Algemene voorwaarden van het getrouwheidsprogramma “picard et moi”.

Het getrouwheidsprogramma "Picard et moi" wordt beheerd door Picard Surgelés SAS, met maatschappelijke zetel te 37 bis rue Royale, BP 324, 77309 Fontainebleau Cedex, ingeschreven in het handelsregister van Melun onder het nummer 784 939 688.

 

 1. Definities
 2. Wat houdt het getrouwheidsprogramma “Picard et moi” in?
 3. Hoe kan ik deelnemen aan het getrouwheidsprogramma “Picard et moi”?
 4. Waar geldt het getrouwheidsprogramma “Picard et moi”?
 5. Voor wie is het getrouwheidsprogramma “Picard et moi” bestemd?
 6. Welke gegevens worden verzameld?
 7. Waarom verzamelen wij uw gegevens?
 8. Voor wie zijn uw gegevens bestemd?
 9. Hoe beschermen wij uw gegevens?
 10. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
 11. Wat zijn uw rechten onder de wet inzake automatisering en vrijheden?
 12. Wat moet ik doen in geval van verlies van een getrouwheidskaart “Picard et moi”?
 13. Hoe kan ik me uitschrijven uit het getrouwheidsprogramma?
 14. Verantwoordelijkheden
 15. Wijziging van deze Algemene voorwaarden/toepasselijk recht en jurisdictie

   

A. Definities

Termen waarvan de eerste letter van elk woord in hoofdletters voorkomt, , ongeacht of ze in het enkelvoud of in het meervoud worden gebruikt, hebben in dit artikel de betekenis die daaraan in is toegekend:

 • Klantaccount/My Space Picard et moi: persoonlijk gebruikersaccount dat door de Klant op de Website is aangemaakt en dat vereist is voor de bestelling;
 • Klant: de consument, uitgezonderd professionele klanten;
 • Website: de website die toegankelijk is op het adres "www.picard.fr" en gepubliceerd wordt door Picard Surgelés alsook de mobiele applicatie van Picard in Frankrijk.

B. Wat houdt het getrouwheidsprogramma “Picard et moi” in?

Inschrijven voor het getrouwheidsprogramma Picard et moi is gratis en biedt u de mogelijkheid om te profiteren van voordelen zoals:

 • onmiddellijke kortingen in de winkels, op picard.fr en op de mobiele applicatie van Picard in Frankrijk op een selectie van producten;
 • kortingen op uw favoriete producten; – ideeën en tips (menu’s, recepten, tips,…) voor dagelijkse inspiratie;
 • en vele andere verrassingen (wedstrijden, evenementen, enz.).

Deze voordelen worden u per e-mail toegestuurd. U vindt ze eveneens terug in My Space Picard et moi op picard.fr of in de mobiele applicatie van Picard in Frankrijk. Om van deze voordelen te kunnen genieten, moet u bij elke afrekening of bestelling op de website picard.fr uw klantenkaart (fysiek of gedematerialiseerd) voorleggen. Als u niet over een e-mailadres beschikt, zullen, deze voordelen onderaan op uw ontvangstbewijzen worden aangegeven naargelang van de handeling. De aangeboden voordelen mogen geen aanleiding geven tot enige betwisting of vordering van welke aard dan ook, noch mogen ze worden ingewisseld of betaald in contanten.

C. Hoe kan ik deelnemen aan het getrouwheidsprogramma “Picard et moi”?

Deelname gebeurt rechtstreeks op de Website:

 • in de rubriek "Picard et moi, uw getrouwheidsprogramma" door het elektronische formulier dat beschikbaar is op de Website in te vullen. Uw gedematerialiseerde klantenkaart wordt u dan per e-mail toegestuurd. U vindt de klantenkaart eveneens terug in uw account in de rubriek "My Space Picard et moi";
 • in de rubriek "Account aanmaken" door het elektronische formulier dat beschikbaar is op de Website in te vullen. Uw gedematerialiseerde klantenkaart wordt u dan per e-mail toegestuurd. U vindt de klantenkaart eveneens terug in uw account in de rubriek "My Space Picard et moi";
 • in de rubriek "Picard et moi", "Account aanmaken" door het elektronische formulier dat beschikbaar is in de mobiele applicatie van Picard in Frankrijk in te vullen. Uw gedematerialiseerde klantenkaart wordt u dan per e-mail toegestuurd.

Om uw klantaccount aan te maken, dient u alle informatie die vereist is voor uw registratie bij het getrouwheidsprogramma Picard et moi te verstrekken, zoals uw identiteit, postgegevens (postcode en woonplaats) en e-mailadres.
De inschrijving kan ook gebeuren in de deelnemende winkels tijdens het afrekenen. U krijgt dan een fysieke kaart aangeboden, die u onmiddellijk wordt overhandigd, of een gedematerialiseerde kaart die u per e-mail wordt toegestuurd. U vindt de klantenkaart eveneens terug in uw account in de rubriek "My Space Picard et moi".
Als u al een klantaccount hebt, kunt u rechtstreeks profiteren van de voordelen van het getrouwheidsprogramma Picard et moi onder voorbehoud van aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
Door deel te nemen aan het getrouwheidsprogramma Picard et moi, erkent u dat u kennis hebt genomen van deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen gratis worden geraadpleegd in de deelnemende winkels, op de website www.picard.fr onder de rubriek "Conditions générales du programme de fidélité Picard et moi", op de website www.picard.be onder de rubriek "Algemene voorwaarden van het getrouwheidsprogramma Picard et moi" of op de mobiele toepassing van Picard in Frankrijk.
Deelname aan het getrouwheidsprogramma houdt de aanvaarding in van elektronische communicatie met betrekking tot de werking en de diensten die door het programma worden aangeboden (informatieberichten, nieuwsbrieven, promoties, enz.). U kunt te allen tijde uw abonnementen op de aangeboden diensten beheren in de rubriek "My Space Picard et moi".

D. Waar is het getrouwheidsprogramma Picard et moi geldig?

Op vertoon van de Picard et moi kaart is het getrouwheidsprogramma geldig:

 • in metropolitaans Frankrijk (exclusief overzeese departementen en territoria) in alle deelnemende Picard winkels;
 • in België in alle deelnemende Picard winkels;
 • in Luxemburg in alle deelnemende Picard winkels;
 • op de website www.picard.fr;
 • in de mobiele applicatie van Picard in Frankrijk

E. Voor wie is het getrouwheidsprogramma Picard et moi bedoeld?

Het getrouwheidsprogramma Picard et moi en de Picard en moi klantenkaart worden aangeboden aan alle meerderjarige natuurlijke personen. Het is slechts mogelijk om in te schrijven voor één Picard et moi klantenkaart per persoon (zelfde achternaam, voorna(a)m(en) en e-mailadres). U bent verantwoordelijk om de informatie in uw My Space Picard et moi actueel te houden door deze bij te werken in de winkel, op de website picard.fr, in de mobiele applicatie van Picard in Frankrijk of via onze dienst voor consumenteninformatie. Professionele klanten kunnen niet deelnemen.

F. Welke gegevens worden verzameld?

In het kader van het programma Picard et moi worden de volgende gegevens verzameld:

 • aanspreektitel,
 • achternaam,
 • voornaam,
 • postcode,
 • plaats,
 • land,
 • geboortedatum,
 • e-mailadres.

G. Waarom verzamelen wij uw gegevens?

De gegevens die in het kader van het getrouwheidsprogramma Picard et moi worden verzameld, worden door PICARD verwerkt om u gepersonaliseerde aanbiedingen te kunnen toesturen.

H. Voor wie zijn uw gegevens bestemd?

Binnen de grenzen van hun respectieve bevoegdheden hebben alleen (i) de diensten van Picard en (ii) de dienstverleners die gemachtigd zijn om uw gegevens uitsluitend namens Picard te verwerken toegang tot uw gegevens.

I. Hoe beschermen wij uw gegevens?

Wij nemen alle voorzorgsmaatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te garanderen, in het bijzonder om te voorkomen dat ze worden aangepast, beschadigd, bekendgemaakt of dat onbevoegde derden er toegang tot zouden kunnen krijgen.
 

J. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij zorgen ervoor dat wij uw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan nodig is voor de in dit document beschreven doeleinden of zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Uw gegevens worden bewaard gedurende een periode van drie jaar vanaf het moment waarop ze zijn verzameld of vanaf het laatste contact of de beëindiging van de zakelijke relatie. Aan het einde van deze periode van drie jaar kunnen wij opnieuw contact met u opnemen om na te gaan of u commerciële communicatie wilt blijven ontvangen. Indien u geen positief en expliciet antwoord geeft, zullen de gegevens die op u betrekking hebben, worden verwijderd. De gegevens die worden gebruikt om het bewijs te leveren van een recht of een overeenkomst, of die worden opgeslagen in overeenstemming met een wettelijke verplichting, zullen overeenkomstig de geldende bepalingen worden gearchiveerd.

K. Welke zijn uw rechten met betrekking tot de wet op de gegevensbescherming en de algemene verordening inzake gegevensbescherming 2016/679?

Overeenkomstig de aangepaste Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 en de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen hebt u recht op inzage en rectificatie van de gegevens betreffende u en, indien van toepassing, recht op wissing, recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en recht op de beperking van de verwerking, evenals recht op de portabiliteit van uw gegevens. U hebt ook het recht richtlijnen te geven over wat er na uw overlijden met uw gegevens moet gebeuren. U kunt uw rechten op elk ogenblik uitoefenen door daartoe een schriftelijk verzoek te versturen, vergezeld van een identiteitsbewijs, via e-mail naar het adres cnil@picard.fr of via de post naar Service Information Consommateur CS 30038 77797 Nemours. U kunt te allen tijde uw abonnementen op de aangeboden diensten beheren in de rubriek "Mijn account" op picard.fr en in de mobiele applicatie. Ten slotte hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil).

L. Wat moet ik doen als ik mijn Picard et moi klantenkaart verloren heb?

In geval van verlies van een Picard et moi klantenkaart dient u contact op te nemen met onze dienst voor consumenteninformatie op het onderstaande adres: Service Information Consommateur BP 93, 77792 Nemours, Frankrijk, of via e-mail naar picardetmoi@picard.fr

M. Hoe kan ik me uitschrijven van het getrouwheidsprogramma?

U kunt uw uitschrijving aanvragen door contact op te nemen met onze dienst voor consumenteninformatie via e-mail naar: picardetmoi@picard.fr of telefonisch naar 09 70 82 11 00 (lokaal gesprekstarief), van maandag tot zaterdag van 9 tot 19 uur.

N. Aansprakelijkheden

De Picard et moi klantenkaart is persoonlijk en niet overdraagbaar. De kaart is voorbehouden voor particulieren voor eigen en niet-professioneel gebruik. De kaart is in geen geval een betaalkaart. De kaart bevat een persoonlijk identificatienummer dat aan de klant wordt toegekend. Bijgevolg bent u als enige verantwoordelijk voor uw Picard et moi klantenkaart en verplicht u zich ertoe deze te gebruiken in overeenstemming met deze algemene voorwaarden. Elke inbreuk op deze algemene voorwaarden, elk misbruik of frauduleus gebruik zal automatisch leiden tot de onmiddellijke schorsing van het getrouwheidsprogramma. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van uw identiteitsgegevens en voor de vertrouwelijkheid ervan, evenals voor het gebruik van de Picard et moi klantenkaart.

O. Wijziging van deze Algemene voorwaarden/toepasselijk recht en jurisdictie.

De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door ons gewijzigd worden. Deze wijzigingen zijn bindend voor u zodra ze online worden gezet. Het is derhalve aanbevolen om de Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van eventuele nieuwe voorwaarden. Het niet naleven van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en, meer in het algemeen, elke onregelmatigheid met betrekking tot de uitvoering, interpretatie of geldigheid ervan, zijn onderworpen aan het Franse recht en de Franse rechtbanken.