BELEID INZAKE PERSOONSGEGEVENS EN COOKIES

Beleid inzake persoonsgegevens en cookies

De onderneming Picard (hierna Picard) verbindt zich ertoe dat het verzamelen en verwerken van uw gegevens, uitgevoerd vanaf de website www.picard.fr, www.picard.be en de mobiele applicatie, zullen gebeuren in overeenstemming met de gewijzigde Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 en de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

 1. Onze verplichtingen
 2. De gegevens die wij verzamelen in het kader van het beheer van de handelsrelatie
 3. Welke gegevens worden door ons verzameld?
 4. Waarom verzamelen we uw gegevens?
 5. Voor wie zijn uw gegevens bestemd?
 6. Hoe beschermen we deze gegevens?
 7. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
 8. Dragen wij uw gegevens over buiten de Europese Unie?
 9. Welke zijn uw rechten met betrekking tot de algemene verordening inzake gegevensbescherming 2016/679?
 10. Wat is een cookie?
 11. Welke cookies worden gebruikt op onze websites (www.picard.fr en www.picard.be) en waarvoor gebruiken we ze?
 12. Kunnen uw gegevens door derden worden verzameld?
 13. Hoe lang bewaren wij deze gegevens?
 14. Hoe kan ik cookies uitschakelen?
 15. Wat is een IDFA/AAID?
 16. Wat is een IDFA?
 17. Wat is een AAID?
 18. Hoe kan ik IDFA’s en AAID’s uitschakelen?
 19. De gegevens die wij verzamelen op de pagina’s “Jobs en vacatures”
 20. Welke gegevens worden door ons verzameld?
 21. Waarom verzamelen we deze gegevens?
 22. Voor wie zijn uw gegevens bestemd?
 23. Hoe beschermen we uw gegevens?
 24. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
 25. Dragen wij uw gegevens over buiten de Europese Unie?
 26. Welke zijn uw rechten met betrekking tot de wet op de gegevensbescherming en de algemene verordening inzake gegevensbescherming 2016/679?
 27. Wat is phishing?
 28. Phishing: waarover gaat het?
 29. Hoe herken ik een frauduleuze e-mail of website?
 30. Wat moet ik doen als ik een frauduleuze e-mail ontvang?
 31. Wie is de functionaris voor gegevensbescherming?
 32. Wat is zijn rol?
 33. Hoe kan ik contact opnemen met hem?
 34. Kunnen wij het beleid inzake persoonsgegevens en cookies wijzigen?

Onze verplichtingen

Picard is begaan met de bescherming van uw persoonsgegevens en verbindt zich ertoe om goede praktijken toe te passen die in overeenstemming zijn met de regelgeving en om transparant te zijn ten aanzien van zijn klanten en kandidaten.

De gegevens die wij verzamelen in het kader van het beheer van de handelsrelatie

Welke gegevens worden door ons verzameld?

De gegevens die wij verzamelen in het kader van het commerciële beheer zijn:

Verwerking

Verzamelde gegevens

Beheer van aankopen in de winkel, op het internet of in de mobiele app.

Aanspreektitel, achternaam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer (vast en/of mobiel), geboortedatum, gegevens met betrekking tot betaalmiddelen, aankoopgegevens.

Direct marketingbeheer: activiteiten met betrekking tot het getrouwheidsprogramma Picard et moi, de organisatie van wedstrijden of elke promotionele actie, het versturen van nieuwsbrieven buiten het programma Picard et moi

Aanspreektitel, achternaam, voornaam, postadres, e-mailadres, geboortedatum, data van inzendingen, antwoorden en aard van de prijzen die tijdens de wedstrijden worden aangeboden.

Informatieverzoeken en klachten van klanten

Aanspreektitel, achternaam, voornaam, postadres, telefoonnummer (vast en/of mobiel), e-mailadres, geboortedatum, diensten of abonnementen, aankoophistorie, hoeveelheid, bedrag, leveringsadres, retourzendingen, correspondentie met de klant en alle noodzakelijke informatie die ons in staat stelt te antwoorden.

Velden gemarkeerd met een sterretje op de invulformulieren zijn verplicht in te vullen. Wij kunnen uw aanvraag niet in behandeling nemen als deze velden niet zijn ingevuld.

Waarom verzamelen we uw gegevens?

Uw gegevens worden op basis van uw toestemming door Picard verwerkt om:

 • u te identificeren;
 • uw klantaccount te beheren;
 • uw bestelling te behandelen (beheer van de bestelling, levering, factuur…);
 • persoonlijke promotieaanbiedingen naar u te kunnen sturen;
 • commerciële prospectie naar u te sturen (via nieuwsbrieven);
 • promotiewedstrijden naar u te sturen;
 • uw vragen/klachten te behandelen.

De verzamelde gegevens worden ook gebruikt om fraude te voorkomen en te bestrijden, met name bankkaartfraude. Picard behoudt zich het recht voor om de bij het plaatsen van de bestelling verstrekte persoonsgegevens te controleren en alle maatregelen te nemen die nodig worden geacht om de identiteit van de persoon van wie de bankrekening wordt gedebiteerd te controleren, teneinde elke frauduleuze betaling te voorkomen. Deze verificatie kan de vorm aannemen van een verzoek om een bewijs van identiteit en/of woonplaats.

Bij ontstentenis van een negatief antwoord van de klant, behoudt Picard zich het recht voor om de door de klant geplaatste bestelling te annuleren.

Voor wie zijn uw gegevens bestemd?

Wij verbinden ons ertoe uw gegevens nooit te verkopen of te verhuren.

Binnen de grenzen van hun respectieve bevoegdheden hebben alleen de diensten van Picard en de onderaannemers die gemachtigd zijn om uw gegevens te verwerken toegang tot uw gegevens.

 • De diensten van Picard: alleen geautoriseerde diensten hebben toegang tot uw gegevens, waaronder de afdelingen klant- en cross-channelmarketing, boekhouding, IT, consumenteninformatie en automatische documentverwerking.

 De onderaannemers van Picard: uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan externe dienstverleners die ze namens ons verwerken in overeenstemming met onze instructies, in het bijzonder voor online betalingen, reclame, enz.

Hoe beschermen we deze gegevens?

Wij nemen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen, in het bijzonder om te voorkomen dat deze vervormd, beschadigd, openbaar gemaakt of geraadpleegd worden door onbevoegde derden.

 • Beveiliging van uw gegevens:

Alle pagina’s van de website www.picard.fr waarop u persoonsgegevens moet verstrekken en de pagina’s met betrekking tot transacties zijn beveiligd en maken gebruik van het https-protocol..

 • Beveiliging van de transacties:

Voor betalingsdoeleinden worden uw bankgegevens namens Picard verwerkt door een gecertificeerde betalingsdienstverlener. Onze dienstverlener is PCI-DSS gecertificeerd. Dit is een internationale veiligheidsnorm die tot doel heeft de vertrouwelijkheid en integriteit van de gegevens van de kaarthouder te waarborgen en zo de kaart- en transactiegegevens te beschermen.
Wanneer u een bestelling plaatst met betaling met een bankkaart, wordt u door ons orderinvoersysteem doorgeleid naar het systeem van onze betalingsdienstverlener, dat uw gegevens verzamelt en diverse controles uitvoert om misbruik en fraude te voorkomen. De betalingsgegevens worden opgeslagen op de servers van onze dienstverlener en worden nooit overgedragen naar de servers van Picard. Onze dienstverlener vraagt de bank om toestemming en stuurt ons een transactienummer dat transacties tot het toegestane bedrag mogelijk maakt.
Om te voorkomen dat u uw bankgegevens opnieuw moet invoeren voor toekomstige bestellingen, kunt u ervoor kiezen om uw bankkaarten aan uw online account te koppelen door het daarvoor bestemde selectievakje aan te vinken. Deze gegevens worden dan veilig opgeslagen bij onze dienstverlener. U kunt te allen tijde beslissen om ze te verwijderen in de rubriek Mijn account. Deze gegevens worden automatisch gedeactiveerd wanneer de geldigheidsdatum van de kaart verloopt.

 • Beveiliging van gegevens die aan onze externe dienstverleners worden doorgegeven.

Wij selecteren onze externe dienstverleners altijd met de grootste zorg en hechten veel belang aan de manier waarop uw gegevens worden beveiligd.
Deze dienstverleners handelen dus alleen in opdracht van Picard en gebruiken uw gegevens op geen enkel moment voor andere doeleinden dan voor de uitvoering van de diensten die wij hen toevertrouwen. Tussen Picard en de geselecteerde dienstverleners wordt systematisch een overeenkomst gesloten waarin wij vragen om passende technische, fysieke, logische en organisatorische maatregelen te treffen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de verwerkte persoonsgegevens te waarborgen en zo te voorkomen dat deze door onbevoegde derden worden vervalst, beschadigd of geraadpleegd.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij zorgen ervoor dat wij uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de in dit document beschreven doeleinden of zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

Dit betekent:

Categorieën van persoonsgegevens

Bewaartermijnen

Aankoopgegevens (facturen,…)

10 jaar

Bankgegevens

13 maanden na de debetdatum (15 maanden in geval van betaling met kaarten met uitgestelde debitering)

Direct marketinggegevens

3 jaar vanaf de verzameling ervan of vanaf het laatste contact of vanaf het einde van het handelsrelatie.

Gegevens met betrekking tot informatieverzoeken en klachten van klanten

3 jaar vanaf de verzameling ervan of vanaf het laatste contact of vanaf het einde van het handelsrelatie.

De gegevens waarmee het bewijs van een recht of een overeenkomst kan worden vastgesteld, of die worden bewaard ten behoeve van de naleving van een wettelijke verplichting, worden gearchiveerd overeenkomstig de geldende bepalingen.

Dragen wij uw gegevens over buiten de Europese Unie?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt en gehost op servers in de Europese Unie.
In uitzonderlijke gevallen is het echter mogelijk dat een onderaannemer die in een land buiten de Europese Unie gevestigd is, toegang krijgt tot uw persoonsgegevens.
Wanneer dit het geval is, selecteren we de dienstverlener altijd met de grootste waakzaamheid.
Dit betekent:

 • wij selecteren met prioriteit onderaannemers “die door de Europese Unie als adequaat worden erkend”
 • deze dienstverleners handelen dus alleen in opdracht van Picard en gebruiken uw gegevens op geen enkel moment voor andere doeleinden dan voor de uitvoering van de diensten die wij hen toevertrouwen.
 • wij beheren deze overdrachten door middel van passende wettelijke mechanismen, in het bijzonder de ondertekening van contractuele clausules die speciaal voor dit soort overdracht zijn voorzien of zelfcertificering bij Privacy Shield (dit laatste mechanisme is alleen geldig voor dienstverleners die in de Verenigde Staten zijn gevestigd).
 • Tussen Picard en de geselecteerde dienstverleners wordt systematisch een overeenkomst gesloten waarin wij vragen om passende technische, fysieke, logische en organisatorische maatregelen te treffen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de verwerkte persoonsgegevens te waarborgen en zo te voorkomen dat deze door onbevoegde derden worden vervalst, beschadigd of geraadpleegd.

Welke zijn uw rechten met betrekking tot de algemene verordening inzake gegevensbescherming 2016/679?

In overeenstemming met de Europese regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens hebt u het recht op toegang, rectificatie, verzet en verwijdering van uw persoonsgegevens.

 • Voor Frankrijk

U kunt uw rechten op elk ogenblik uitoefenen door daartoe een schriftelijk verzoek te versturen, vergezeld van een identiteitsbewijs, via e-mail naar het adres cnil@picard.fr of via de post naar Service Information Consommateur CS 30038 77797 Nemours.
U hebt ook het recht om algemene of specifieke richtlijnen te geven over wat er na uw overlijden met uw persoonsgegevens moet gebeuren. Alleen de specifieke richtlijnen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Picard worden door Picard geregistreerd, onder voorbehoud van uw toestemming.

 • Voor België en Luxemburg

U kunt uw rechten uitoefenen bij de onderneming Picard per e-mail of per post. Elk verzoek tot uitoefening van uw rechten dient vergezeld te gaan van een identiteitsbewijs en te worden gericht aan info@picard.be of aan het volgende adres PICARD BELGIQUE BELGIË Louizalaan 523, 1050 Brussel.

U hebt ook het recht om algemene of specifieke richtlijnen te geven over wat er na uw overlijden met uw persoonsgegevens moet gebeuren. Alleen de specifieke richtlijnen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door PICARD worden door PICARD geregistreerd, onder voorbehoud van uw toestemming.

Wat is een cookie?

Een cookie is een stukje informatie dat op de harde schijf van de computer van een internetgebruiker wordt geplaatst door de server van de website die hij bezoekt.

Het cookie bevat meerdere gegevens: de naam van de server die het heeft uitgegeven, een identificatiecode in de vorm van een uniek nummer, en eventueel een vervaldatum. Deze informatie wordt soms op de computer opgeslagen in een eenvoudig tekstbestand dat een server opent om informatie te lezen en op te slaan. De informatie kan worden verzameld via cookies of andere soortgelijke middelen, zoals pixeltags of, wanneer u onze applicaties gebruikt, Android-identifiers of IDFA’s. In het kader van dit beleid worden al deze middelen “cookies” genoemd.

 U bent vrij om bij de eerste aanmelding te kiezen of u al dan niet toestaat dat er cookies op uw harde schijf worden geplaatst.

Welke cookies worden gebruikt op onze websites ( www.picard.fr en www.picard.be) en waarvoor gebruiken we ze?

Om de informatie over cookies in dit beleid zo duidelijk mogelijk voor te stellen, hebben we cookies in 5 categorieën ingedeeld:

 Technische cookies: deze cookies stellen u in staat om door de website te navigeren en gebruik te maken van de functies ervan.

Functionele cookies: deze cookies stellen ons in staat om uw websitevoorkeuren op te slaan. Dit kan zijn: uw winkelwagentje/boodschappenlijstje onthouden of om uw verbindingsinformatie opslaan zodat u bij een volgend bezoek verbonden blijft. Het doel van deze cookies is het verbeteren van de werking van de website en het vereenvoudigen van uw klantervaring

  Cookies voor publieksmeting: deze cookies stellen ons in staat om uw surfgedrag te analyseren en het publiek van onze website te meten.

 Cookies voor publicitaire doeleinden: deze cookies stellen ons en onze partners in staat om uw interesses te analyseren en u gepersonaliseerde advertenties aan te bieden. Op onze website maken wij gebruik van op interessegestuurde reclame, waaronder retargeting of remarketingtechnologieën van derden (“derde partijen”), om uw ervaring op onze website te analyseren. Op basis van deze elementen kunnen wij u benaderen met gepersonaliseerde advertenties.

 Cookies voor sociale netwerken: deze cookies stellen u in staat om inhoud van onze site te delen met anderen of om anderen op de hoogte te stellen van uw bezoek of mening.

Kunnen uw gegevens door derden worden verzameld?

 • Cookies voor publicitaire doeleinden of publieksmeting

Wellicht wordt gebruik gemaakt van:

 • cookies van partners die het mogelijk maken om advertenties weer te geven die zijn afgestemd op uw interesses;
 • cookies om statistieken samen te stellen en het publiek en het gebruik van onze website te meten.
 • Cookies voor sociale netwerken

Wij kunnen op onze website computertoepassingen van derden opnemen, die u in staat stellen om inhoud van onze site te delen met anderen of om uw mening over de inhoud van onze website te delen met anderen. Dit is met name het geval voor de knoppen “Delen”, “Vind ik leuk” knoppen in sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, Google+, enz.

Deze sociale netwerken kunnen gegevens verzamelen met betrekking tot uw surfgedrag op onze website en de persoonsgegevens waarover zij beschikken.

Wij beheren de gegevens die door deze derden worden verzameld niet. Wij raden aan om het privacybeleid van deze sociale netwerken te raadplegen om meer te weten te komen over de doeleinden van het gebruik van de browsergegevens die zij kunnen verzamelen via deze toepassingsknoppen. Dit veiligheidsbeleid moet u in staat stellen uw keuzes met deze sociale netwerken uit te oefenen, met name door uw gebruikersaccounts voor elk van deze netwerken in te stellen.

Om het privacybeleid van bovengenoemde sociale netwerken te kennen, klikt u op de naam van het sociale netwerk van uw keuze:

    Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies

    Twitter: https://twitter.com/privacy

    Google +: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

    Pinterest:  http://fr.about.pinterest.com/privacy/

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Hoe lang bewaren wij deze gegevens?

Wij zorgen ervoor dat wij uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de in dit document beschreven doeleinden of zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

Dit betekent:

Categorieën van persoonsgegevens

Bewaartermijnen

Technische en functionele cookies

90 dagen na het opslaan op uw terminal

Cookies voor publieksmeting, sociale netwerken en publicitaire doeleinden

13 maanden na het opslaan op de terminal van de gebruiker.
14 maanden voor cookies van Google Analytics

Hoe kan ik cookies uitschakelen?

Wij bieden u de mogelijkheid om cookies direct op onze website www.picard.fr uit te schakelen door op de onderstaande knop te klikken:

Cookies uitschakelen

Daarnaast kunt u ook cookies via uw browser uitschakelen.

De meeste browsers accepteren automatisch de installatie van cookies, tenzij u de instellingen hebt gewijzigd. Door uw bezoek aan onze website voort te zetten, gaat u ermee akkoord dat cookies worden geïnstalleerd in overeenstemming met dit beleid. Als u niet wilt dat wij cookies op uw computer installeren, kunt u de installatie van cookies in uw browser uitschakelen. Sommige cookies die wij op uw computer installeren, zijn essentieel voor de goede werking van onze website. Daarom is het belangrijk dat u er rekening mee houdt dat uw weigering om cookies van Picard te accepteren wellicht navigatieproblemen zal veroorzaken op onze websites. Hier vindt u alle informatie voor het uitschakelen van cookies in elk van de volgende browsers:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren
Safari: https://support.apple.com/nl-nl/HT201265
Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/
Dolphin: https://dolphinbrowser.desk.com/customer/portal/articles/1249912-how-do-i-change-the-cookie-settings-?b_id=317

Wat is een IDFA/AAID?

Wat is een IDFA?

Elk iOS-apparaat is gekoppeld aan een identifier waarmee ontwikkelaars en marketeers bepaalde activiteiten voor reclamedoeleinden kunnen volgen. Deze identifier stelt adverteerders in staat om aankoop- en downloadconversies bij te houden.

Wat is een AAID?

Elk Android-apparaat is gekoppeld aan een identifier waarmee ontwikkelaars en marketeers bepaalde activiteiten voor reclamedoeleinden kunnen volgen. Deze identifier stelt adverteerders in staat om aankoop- en downloadconversies bij te houden.

Hoe kan ik IDFA’s en AAID’s uitschakelen?

U kunt deze identifiers als volgt uitschakelen:
iOS: Instellingen: Privacy – Reclame “Beperk reclametracking”
Android: Instellingen – Google-instellingen – Advertenties “Personalisatie van advertenties uitschakelen”.

De gegevens die wij verzamelen op de pagina’s “Jobs en vacatures”

Met een netwerk van bijna 1000 verkooppunten dat jaarlijks met een twintigtal winkels groeit, is Picard een bedrijf in voortdurende ontwikkeling, maar dat op menselijke schaal blijft bestaan.

Hebt u interesse om mee te werken aan de ontwikkeling van Picard? Solliciteer dan op onze vacaturepagina’s op www.picard.fr

Welke gegevens worden door ons verzameld?

De gegevens die Picard verzamelt om uw sollicitatie te verwerken, zijn: Aanspreektitel, achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres, curriculum vitae.

Het verzamelen van de gegevens vindt plaats wanneer u voor een vacature solliciteert op de website www.picard.fr.

Velden gemarkeerd met een sterretje op de invulformulieren zijn verplicht in te vullen. Picard kan uw aanvraag niet in behandeling nemen als deze velden niet zijn ingevuld.

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Uw gegevens worden op basis van uw toestemming verwerkt voor de verwerking van uw sollicitatie bij Picard.

Voor wie zijn uw gegevens bestemd?

Binnen de grenzen van hun respectieve bevoegdheden hebben alleen personen die betrokken zijn bij het rekruteringsproces van Picard en dienstverleners die gemachtigd zijn om uw gegevens te verwerken toegang tot uw gegevens.

 • De diensten van Picard: alleen geautoriseerde diensten kunnen toegang verkrijgen tot uw gegevens, met inbegrip van personeelswervingsdiensten.

De onderaannemers van Picard: uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan externe dienstverleners die ze verwerken voor het beheer van uw sollicitatie.

Hoe beschermen we uw gegevens?

Wij nemen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen, in het bijzonder om te voorkomen dat deze vervormd, beschadigd, openbaar gemaakt of geraadpleegd worden door onbevoegde derden.

Net als bij klantgegevens selecteren wij onze externe dienstverleners altijd met de grootste zorg en hechten wij veel belang aan de manier waarop uw gegevens worden beveiligd.

Deze dienstverleners handelen dus alleen in opdracht van Picard en gebruiken uw gegevens op geen enkel moment voor andere doeleinden dan voor de uitvoering van de diensten die wij hen toevertrouwen.

Tussen Picard en de geselecteerde dienstverleners wordt systematisch een overeenkomst gesloten waarin wij vragen om passende technische, fysieke, logische en organisatorische maatregelen te treffen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de verwerkte persoonsgegevens te waarborgen en zo te voorkomen dat deze door onbevoegde derden worden vervalst, beschadigd of geraadpleegd.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij zorgen ervoor dat wij uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de in dit document beschreven doeleinden of zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

De gegevens die wij verzamelen om uw sollicitatie te verwerken, worden dus niet langer dan een jaar na het laatste contact opgeslagen.

Dragen wij uw gegevens over buiten de Europese Unie?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt en gehost op servers in de Europese Unie.

Welke zijn uw rechten met betrekking tot de wet op de gegevensbescherming en de algemene verordening inzake gegevensbescherming 2016/679?

In overeenstemming met de gewijzigde Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 en de algemene verordening inzake gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 hebt u het recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking en overdracht van uw persoonsgegevens. U hebt ook het recht richtlijnen te geven over wat er na uw overlijden met uw gegevens moet gebeuren.

U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met de personeelswervingsdienst via e-mail naar job@picard.be of per post op het volgende adres: Dienst aanwerving PICARD BELGIQUE BELGIË Louizalaan 523, 1050 Brussel.

Wat is phishing?

Phishing: waarover gaat het?

Phishing is een frauduleuze techniek om uw persoonsgegevens te recupereren met als doel uw identiteit te stelen en u op te lichten.
Een e-mail of een vervalste website nodigt u onder verschillende voorwendselen uit om uw persoonsgegevens te verstrekken.

Hoe herken ik een frauduleuze e-mail of website?

Frauduleuze berichten zijn over het algemeen niet gericht en zijn vaak in gebrekkig Nederlands geschreven. In de meeste gevallen is de afzender van het bericht niet zichtbaar of anders dan het domein van de organisatie waartoe hij geacht wordt te behoren. Als het hyperlinkadres ook anders is, is dit een extra aanwijzing voor fraude. Om het adres te controleren, plaatst u de muis op de link zonder erop te klikken. Het adres wordt linksonder in uw browser weergegeven.

Wat moet ik doen als ik een frauduleuze e-mail ontvang?

Als u een verdachte e-mail ontvangt, gelieve deze naar ons door te sturen op het volgende adres: cnil@picard.fr

Wie is de functionaris voor gegevensbescherming?

Wat is zijn rol?

De binnen Picard aangestelde functionaris voor gegevensbescherming is verantwoordelijk voor de naleving van de in dit document beschreven voorschriften en regels.
Het zorgt er in het bijzonder voor dat er een register van de verwerking van persoonsgegevens in het bedrijf wordt aangelegd en dat deze in overeenstemming is met de regelgeving en ontwikkelingen.
Hij sensibiliseert de teams en beantwoordt de vragen van de gebruikers die hun rechten met betrekking tot de verzamelde persoonsgegevens willen uitoefenen.

Hoe kan ik contact opnemen met hem?

U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres: dpo@picard.fr

Kunnen wij het beleid inzake persoonsgegevens en cookies wijzigen?

We kunnen ons beleid inzake persoonsgegevens en cookies wijzigen door een bijgewerkte versie ervan op onze websites te plaatsen. Wij raden aan om deze rubriek regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven.