AVV EN AGV

AVV EN AGV

 

 1. Definities
 2. Algemene verkoopsvoorwaarden
  1. Doel en strekking van de algemene verkoopsvoorwaarden
  2. Wijziging van de AVV
  3. Aanmaken van het Klantaccount
  4. Manieren om een Bestelling te plaatsen
   1. Bestelling en beschikbaarheid van de Producten
   2. Annulering van de Bestelling door de Klant
  5. Prijs en betaling
  6. Levering
   1. Levering aan huis
   2. Levering in de winkel
   3. Inontvangstneming van de Producten
  7. Leveringsvoorwaarden
  8. Herroepingstermijn
  9. Garantie en aansprakelijkheid
  10. Dienst Consumenteninformatie
  11. Bemiddeling in consumentengeschillen
  12. Toepasselijk recht
  13. Bijzondere bepalingen betreffende de Professionele klant
 3. Algemene gebruiksvoorwaarden
  1. Wettelijke informatie: Redactie en hosting van de Website
  2. Gebruik van de Websites
  3. Intellectuele eigendom
  4. Aansprakelijkheid
  5. Schriftelijke communicatie van en naar de Websites
  6. Wijziging van de AGV / toepasselijk recht en jurisdictie

1. Definities

Termen waarvan de eerste letter van elk woord in hoofdletters voorkomt, , ongeacht of ze in het enkelvoud of in het meervoud worden gebruikt, hebben in dit artikel de betekenis die daaraan in is toegekend:

AGV: de algemene gebruiksvoorwaarden van de Website;

AVV: de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden in de versie die van kracht is op de datum van de Bestelling;

Klantaccount: persoonlijk gebruikersaccount dat door de Klant op de Website is aangemaakt en dat vereist is voor de Bestelling;

Bijzondere voorwaarden: informatie over de belangrijkste bepalingen van de Bestelling en de uitvoeringsvoorwaarden (artikel L121-19 van het Franse consumentenwetboek)

Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Klant en Picard Surgelés voor de verkoop en Levering van Producten, bestaande uit de AVV en Bestellingen;

Bestelling: elke door de Klant geplaatste bestelling, geconcretiseerd door de bevestiging die aan het einde van het bestelproces door Picard Surgelés per e-mail aan de Klant wordt gestuurd;

Klant: Consument of Professionele klant

Consument: natuurlijke persoon die buiten zijn beroepsactiviteit handelt

Professionele klant: natuurlijke of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn beroepsactiviteit

Levering: bedoeld wordt de levering aan huis of in de winkel.

Picard Surgelés: Picard Surgelés, een vereenvoudigde vennootschap op aandelen naar Frans recht (SAS) met een kapitaal van 2.485.858 euro, met maatschappelijke zetel te 37, bis rue Royale, 77300 Fontainebleau, ingeschreven in het handelsregister van Melun onder het nummer 784 939 688

Website: de website die toegankelijk is op het adres “www.picard.fr“, op het adres “www.picard.be” en gepubliceerd wordt door Picard Surgelés alsook de mobiele applicatie PICARD

Product: elk product dat te koop wordt aangeboden op de Website

 

2. Algemene verkoopsvoorwaarden

a. Doel en strekking van de algemene verkoopsvoorwaarden

Picard Surgelés biedt op zijn Website Producten aan de Klant aan, registreert Bestellingen en voert deze uit in overeenstemming met de Overeenkomst. Elke Bestelling impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding door de Klant van de voorwaarden van de Overeenkomst. De overeenkomst regeert alle relaties tussen de Klant en Picard Surgelés.

De Overeenkomst is van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden, in het bijzonder die welke van toepassing zijn op de verkoop in winkels of via andere distributie- en marketingkanalen.

De Overeenkomst is uitsluitend van toepassing op Producten die geleverd worden aan Klanten gevestigd in Frankrijk, België en Spanje.

b. Wijziging van de AVV

PICARD SURGELES behoudt zich het recht voor om de AVV te wijzigen. In geval van wijziging gelden de AVV die van kracht zijn op de datum waarop de Bestelling plaatsvindt.

c. Aanmaken van het Klantaccount

De online besteldienst is alleen beschikbaar voor Klanten met een Klantaccount.
Om een Klantaccount aan te maken, moet de Klant alle informatie verstrekken die nodig is om zijn Bestelling te verwerken, zoals zijn identiteit, postadres en e-mailadres. Picard Surgelés kan weigeren een Klantaccount aan te maken indien de gevraagde en als verplicht aangemerkte informatie niet wordt verstrekt.

De Klant erkent dat de verstrekte informatie juist en actueel is. Hij verbindt zich ertoe alle nodige wijzigingen aan te brengen om ze up-to-date te houden, zodat Picard Surgelés de Bestelling kan verwerken.

Om de aanmaak van zijn Klantaccount te valideren, ontvangt de Klant een bevestigingsmail met een hypertekstlink voor de activering van het account.

De Klant erkent dat hij slechts één actief account kan bezitten.

De Klant krijgt toegang tot zijn Klantaccount door middel van een wachtwoord en een gebruikersnaam bestaande uit het e-mailadres dat wordt gebruikt om het Klantaccount aan te maken. Het wachtwoord en de gebruikersnaam zijn vertrouwelijk, persoonlijk, niet verhandelbaar en niet overdraagbaar.

De Klant verbindt zich ertoe zijn Klantaccount gebruiken in overeenstemming met de AVV en de AGV. Picard Surgelés kan zijn Klantaccount opschorten of verwijderen in geval van een inbreuk op de AVV of de AGV.

De Klant is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van zijn gebruikersnaam en wachtwoord, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan en het gebruik van zijn Account.

Picard Surgelés kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade als gevolg van het niet naleven van de verplichtingen door de Klant.

De Klant verbindt zich ertoe Picard Surgelés onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van zijn account en van elke inbreuk op de vertrouwelijkheid en veiligheid van zijn identificatiemiddelen.

Indien Picard Surgelés gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de veiligheid van de Website wordt geschonden of dat er misbruik van wordt gemaakt, kan Picard Surgelés het Klanaccount tijdelijk opschorten om de integriteit van de Website en de gegevens te handhaven en eisen dat deze identificatiemiddelen worden gewijzigd.

De Klant kan ook een Klantaccount aanmaken via de Facebook Connect-interface op de Website. In dit geval machtigt de Klant Picard Surgelés om de door hem op zijn Facebook-account verstrekte gegevens te gebruiken. De aanmeldgegevens van Facebook zijn dan de gegevens die hem in staat stellen om verbinding te maken met zijn Klantaccount.

d. Manieren om een Bestelling te plaatsen

> Bestelling en beschikbaarheid van de Producten

Om een Bestelling te plaatsen, dient de Klant de volgende handelingen op de Website uit te voeren:

 • keuze van het land, de postcode en de plaats voor de Levering van de Bestelling;
 • keuze van het leveringstijdssegment uit de aangeboden leveringstijdssegmenten voor de Klant;
 • keuze van de Producten die hij wenst te bestellen;
 • verificatie van de details van de Bestelling en de totale prijs ervan, evenals correctie van eventuele fouten, Bestellingen van de op de Website aangeboden Producten worden in aanmerking genomen voor zover ze in de elektronische catalogus voorkomen en zich binnen de grenzen van de beschikbare voorraden bevinden;
 • vermelding van het leveringsadres en het facturatieadres;
 • raadpleging en aanvaarding van de AVV;
 • betaling van de Bestelling door de aanwijzingen en instructies op de Website te volgen.

Aan het einde van het bestelproces stuurt Picard Surgelés de Klant per e-mail een bevestiging van de Bestelling met de Bijzondere Voorwaarden.

De op de Website voorgestelde Productaanbiedingen zijn geldig binnen de grenzen van de beschikbare voorraden, in het geval van onbeschikbaarheid wordt de Klant rechtstreeks op de Website hiervan op de hoogte gesteld ten laatste wanneer de gegevens van zijn Bestelling worden weergegeven.

Indien echter alle of een deel van de bestelde Producten achteraf niet beschikbaar blijken te zijn, zal Picard Surgelés de Klant hiervan uiterlijk bij verzending per e-mail op de hoogte stellen. De Klant wordt dan op de hoogte gesteld van het nieuwe bedrag van zijn Bestelling.

> Annulering van de Bestelling door de Klant

Elke annulering van een Bestelling om welke reden ook, behalve in geval van overmacht, moet telefonisch worden doorgegeven aan de Klantendienst van Picard Surgelés ten minste 3 uur voor de Levering.

Picard Surgelés kan de Bestelling automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving annuleren in geval van niet-betaling, frauduleuze betaling of poging tot fraude.

e. Prijs en betaling

De op de Website vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro, alle taksen inbegrepen.

De aan de Klant gefactureerde prijs is de prijs die vermeld staat op de door Picard Surgelés verzonden bevestiging van de Bestelling, met voorbehoud van de onderstaande bijzonderheden, en stemt overeen met de prijs die aan de Klant is opgegeven op het moment van de Bestelling.

De prijs van Producten met een variabel gewicht is afhankelijk van het gewicht van het artikel en zal daarom waarschijnlijk licht variëren naargelang van het aanbod dat beschikbaar is op het moment dat de Bestelling wordt voorbereid.

De reëel gefactureerde verkoopprijs houdt rekening met deze wijziging in hoeveelheid en stemt overeen met het reële gewicht van het geleverde Product.

Nadat de Bestelling is voorbereid, wordt een e-mail naar de Klant gestuurd waarin de prijs die zal worden gefactureerd precies wordt vermeld.

De betaling voor de op de Website bestelde Producten gebeurt:

 • voor Leveringen in Frankrijk: met een bankkaart, waarbij de betaling wordt gedebiteerd op het moment van verzending van de Bestelling, of met een cheque aan Picard Surgelés SAS. De cheque moet worden uitgegeven door een in metropolitaans Frankrijk gevestigde bank. De cheque wordt aan de bezorger overhandigd. Voor Leveringen in de winkel op Corsica: uitsluitend met een bankkaart, waarbij de betaling wordt gedebiteerd op het moment van verzending van de Bestelling
 • op Corsica: uitsluitend met een bankkaart, waarbij de betaling wordt gedebiteerd op het moment van verzending van de Bestelling.
 • in België: met een bankkaart, in contanten. Er wordt bepaald dat het geld aan de bezorger zal worden overhandigd op het moment van de Levering.
 • in Spanje: met een bankkaart of in contanten. Er wordt bepaald dat het geld aan de bezorger zal worden overhandigd op het moment van de Levering.

Voor betalingsdoeleinden worden de bankgegevens verzameld en opgeslagen door OGONE, onze dienstverlener inzake gecertificeerde betalingen. OGONE is PCI-DSS gecertificeerd. Dit is een internationale veiligheidsnorm die tot doel heeft de vertrouwelijkheid en integriteit van de gegevens van de kaarthouder te waarborgen en zo de kaart- en transactiegegevens te beschermen.

f. Levering

> Levering aan huis

Deze dienst is niet beschikbaar voor winkels op Corsica.

De plaats, datum en tijd van Levering van de Producten worden door de Klant gekozen op het moment van zijn Bestelling naargelang van de verschillende mogelijkheden die door Picard Surgelés worden aangeboden. De Klant verbindt zich ertoe de Producten in ontvangst te nemen op het door hem opgegeven leveringsadres en de door hem gekozen dag en tijdstip naargelang van de verschillende mogelijkheden die door Picard Surgelés worden aangeboden.

De Klant moet een identiteitsbewijs en het bestelnummer (vermeld op de bevestigingsmail) kunnen voorleggen. Indien de Klant de Bestelling niet zelf in ontvangst kan nemen, moet hij een derde aanstellen die hem vertegenwoordigt en deze derde voorzien van een volmacht en een fotokopie van de identiteitskaart van de Klant.

Bij ontstentenis van een ontvanger wordt een leveringsbericht achtergelaten op het leveringsadres. Dit bericht vermeldt het telefoonnummer dat de Klant moet bellen om een nieuwe afspraak in te plannen. Anders zal Picard Surgelés opnieuw contact opnemen met de Klant om een nieuwe afspraak te maken. De Klant kan een nieuwe Levering aanvragen op de door hem gekozen plaats, datum en tijd, naargelang van de verschillende mogelijkheden die door Picard Surgelés worden aangeboden.

De Klant verbindt zich er ook toe de kwitantie te ondertekenen die door de bezorger van Picard Surgelés wordt overhandigd en waarop hij eventuele opmerkingen kan vermelden.

Indien er geen bewijs van identiteit en betaling wordt verstrekt, kan aan geen enkel verzoek tot inontvangstneming van de Producten worden voldaan.

Door de kwitantie te ondertekenen, erkent de Klant dat hij het daarop vermelde aantal pakketten heeft ontvangen. Indien één of meerdere pakketten ontbreken of beschadigd zijn, moet de Klant de bezorger hiervan op de hoogte stellen. Deze zal Picard Surgelés contacteren om een oplossing te zoeken. Voor meer informatie kan de Klant ook telefonisch contact opnemen op 0 820 16 00 39 (€0,12 per minuut + prijs van een gesprek) voor Frankrijk, of op 0164 45 14 02 (lokaal gesprekstarief) voor België en Barcelona, van maandag tot zaterdag van 8u tot 19u.

Indien de kwitantie niet ondertekend is, wordt de Bestelling geacht in zijn geheel te zijn geleverd.

Indien de Klant vaststelt dat de Producten beschadigd zijn, moet hij dit binnen 48 uur melden via e-mail in de rubriek Mijn Account, Mijn Bestellingen, of door te bellen naar 0 820 16 00 39 (€0,12 per minuut + prijs van een gesprek) voor Frankrijk, of 0164 45 14 02 (lokaal gesprekstarief) voor België en Barcelona, van maandag tot zaterdag van 8u tot 19u.

> Levering in de winkel

Deze dienst wordt uitsluitend aangeboden in winkels op Corsica.

De plaats, datum en tijd van de terbeschikkingstelling van de Producten worden door de Klant gekozen op het moment van zijn Bestelling naargelang van de verschillende mogelijkheden die door Picard Surgelés worden aangeboden. De Klant verbindt zich ertoe de Producten af te halen op het door hem opgegeven leveringsadres en de door hem gekozen dag en tijdstip naargelang van de verschillende mogelijkheden die door Picard Surgelés worden aangeboden.

De Klant moet een identiteitsbewijs en het bestelnummer (vermeld op de bevestigingsmail) kunnen voorleggen. Indien de Klant de Bestelling niet zelf kan afhalen, moet hij een derde aanstellen die hem vertegenwoordigt en deze derde voorzien van een volmacht en een fotokopie van de identiteitskaart van de Klant.

De Klant verbindt zich er ook toe de kwitantie te ondertekenen die door de winkelverantwoordelijke van Picard Surgelés wordt overhandigd en waarop hij eventuele opmerkingen kan vermelden.

Indien er geen bewijs van identiteit en betaling wordt verstrekt, kan aan geen enkel verzoek tot inontvangstneming van de Producten worden voldaan.

Door de kwitantie te ondertekenen, erkent de Klant dat hij het daarop vermelde aantal pakketten heeft ontvangen. Indien één of meerdere pakketten ontbreken of beschadigd zijn, moet de Klant de winkelverantwoordelijke hiervan op de hoogte stellen. Deze zal Picard Surgelés contacteren om een oplossing te zoeken.

Indien de kwitantie niet ondertekend is, wordt de Bestelling geacht in zijn geheel te zijn geleverd.

De Bestelling zal 2 werkdagen na ontvangst van de bevestigingsmail beschikbaar zijn. Na het verstrijken van periode wordt de Bestelling geannuleerd en krijgt de klant het bedrag van zijn Bestelling binnen 3 werkdagen teruggestort.

> Inontvangstneming van de Producten

Picard Surgelés blijft eigenaar van de goederen totdat de volledige betaling is verricht en de prijs volledig door Picard Surgelés is geïncasseerd, ongeacht de leveringsdatum van de Producten. Deze bepalingen doen geen afbreuk het feit dat de risico’s op verlies en beschadiging van de verkochte Producten en de eventuele schade die ze zouden veroorzaken, bij de Levering op de Klant worden overgedragen.

g. Leveringsvoorwaarden

De leveringsgebieden zijn beperkt tot één dekkingsgebied. Picard Surgelés accepteert geen bestellingen buiten dit gebied. Alvorens een Bestelling te plaatsen, kan de Klant op de Website van Picard Surgelés zijn postcode invoeren om te controleren of het adres dat hij voor de levering van zijn Bestelling heeft gekozen, door de bezorgdienst wordt bediend.

Bij elke levering wordt een forfaitaire bijdrage in de leveringskosten van €5 euro (Frankrijk) en €6 (België en Spanje) gefactureerd, met een bestelminimum van €20.

h. Herroepingstermijn

In overeenstemming met artikel L. 121-20-2 van de Franse consumentenwet in het geval van diepgevroren producten die wegens hun aard niet opnieuw kunnen worden verzonden of die snel kunnen bederven, beschikt de klant niet over een herroepingstermijn voor aankopen op afstand van diepgevroren producten. Diepgevroren producten worden niet teruggenomen, geruild of terugbetaald.

Voor andere producten beschikt de Klant over een herroepingstermijn van 14 volle dagen na ontvangst van de Bestelling om een Product terug te sturen naar Picard Surgelés voor terugbetaling, zonder vermelding van reden of boete. De retourkosten zijn uitsluitend voor rekening van de Klant.

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant contact opnemen met de Dienst Consumenteninformatie van Picard Surgelés op het hieronder in artikel IX vermelde adres. Picard Surgelés zal dan met de Klant een afspraak maken om een bezorger aan huis te laten komen om de betrokken Producten af te halen. De Klant kan er niettemin voor kiezen om de Producten te retourneren onder voorbehoud van herroeping door middel van de door hem gekozen middelen, indien hij een niveau van bescherming en bewaring van de genoemde Producten garandeert dat adequaat is en gelijkwaardig is aan het niveau van de oorspronkelijke levering.    De Klant zal dan, naar zijn keuze, zijn aankoop terugbetaald krijgen door een creditnota voor het bedrag van de Producten bij zijn volgende Bestelling, of door een cheque voor het bedrag van de Producten binnen een maximumtermijn van 30 dagen na de datum waarop het herroepingsrecht werd uitgeoefend, op voorwaarde dat de geretourneerde Producten in hun originele verpakking, volledig, in perfecte staat en vergezeld van de aankoopfactuur zijn.

i. Garantie en aansprakelijkheid

Picard Surgelés garandeert de conformiteit van de verkochte Producten. De Klant geniet de wettelijke garantie inzake verborgen gebreken, de wettelijke garantie van conformiteit voorzien in de artikelen L. 211-4 tot en met L. 211-14 van de Franse consumentenwet op de verkochte Producten evenals de “tevreden of geld terug”-garantie van Picard Surgelés.

In het kader van deze garanties verbindt Picard Surgelés zich ertoe zijn Producten met gebreken of Producten die niet overeenstemmen met de Bestelling te vergoeden.

De Klant is als enige verantwoordelijk voor de keuze van de Producten, de bewaring en het gebruik ervan.

j. Dienst Consumenteninformatie

Voor elk probleem kan de Klant een e-mail sturen naar: client@picard.fr of schrijven naar Picard Surgelés, service Information Consommateur, 17, rue Gustave Eiffel – CS 30038 77797 Nemours Cedex, Frankrijk, of bellen naar 09 70 82 11 00 voor Frankrijk (lokaal gesprekstarief), +33 (0) 9 70 82 11 00 voor andere landen (lokaal gesprekstarief), van maandag tot zaterdag van 9u tot 19u.

k. Bemiddeling in consumentengeschillen

In overeenstemming met de bepalingen van de Franse consumentenwet betreffende het bemiddelingsproces bij consumentengeschillen heeft de Klant het recht om gebruik te maken van de door Picard Surgelés voorgestelde bemiddelingsdienst. De voorgestelde bemiddelaar in het consumentenrecht is de bemiddelaar van de Fédération du commerce et de la distribution (FCD).
Dit bemiddelingsmechanisme kan worden aangevuld:
– elektronisch: https://mediateur.fcd.fr/
– per post: FCD – 12, rue Euler – 75008 PARIS

Overeenkomstig artikel L 612-2 van de Franse consumentenwet moet de Klant rechtvaardigen dat hij zijn geschil rechtstreeks met de Klantendienst van Picard Surgelés heeft proberen op te lossen door middel van een klacht die per post of per e-mail wordt ingediend volgens de in artikel 10 bepaalde procedures.

l. Toepasselijk recht

De Overeenkomst is onderworpen aan het Franse recht.

m. Bijzondere bepalingen betreffende de Professionele klant

Jurisdictie: alle geschillen met betrekking tot deze Overeenkomst en/of de Bestellingen, die niet in der minne kunnen worden geschikt, worden voorgelegd aan het Tribunal de Commerce van Parijs, dat als enige bevoegd is.

Verkoop buiten het netwerk: aangezien de Producten niet buiten het distributienetwerk van Picard Surgelés om rechtstreeks aan de consument of aan niet-erkende distributeurs kunnen worden verkocht, in het bijzonder om redenen van controle op de opslagomstandigheden en voedselhygiëne, is elke doorverkoop van de Producten, direct of indirect, gratis of tegen betaling, verboden.

Eigendomsvoorbehoud: Picard Surgelés blijft eigenaar van de goederen totdat de volledige betaling is verricht en de prijs volledig door Picard Surgelés is geïncasseerd, ongeacht de leveringsdatum van de Producten. Deze bepalingen doen geen afbreuk het feit dat de risico’s op verlies en beschadiging van de verkochte Producten en de eventuele schade die ze zouden veroorzaken, bij de Levering op de Klant worden overgedragen.

Bewijsovereenkomst: De automatische registratiesystemen van de Website worden beschouwd als bewijs van de aard, de inhoud en de datum van de Bestelling.

3. Algemene gebruiksvoorwaarden

Deze algemene gebruiksvoorwaarden en juridische informatie zijn bedoeld voor iedereen die de Website bezoekt op www.picard.fr en/of een account heeft aangemaakt op de Website op www.picard.fr en/of een bestelling plaatst op de Website www.picard.fr en/of gebruik maakt van de mobiele applicatie van Picard en/of de website bezoekt op www.picard.be (hierna de “Gebruiker”).
De website, toegankelijk via www.picard.fr, evenals de website www.picard.be en de mobiele applicatie van Picard (hierna de Websites), worden gepubliceerd en beheerd door Picard Surgelés. De Websites bestaan uit verschillende ruimtes en deze algemene gebruiksvoorwaarden en wettelijke informatie zijn van toepassing op alle Websites.
De Gebruiker erkent dat hij deze algemene gebruiksvoorwaarden en juridische informatie (de “AGV”) zonder voorbehoud aanvaardt bij de eerste verbinding met de Websites.
Indien nodig en in het bijzonder in het kader van de online verkoop van goederen zijn de Algemene Verkoopsvoorwaarden cumulatief van toepassing.
Indien nodig en in het bijzonder in het kader van het getrouwheidsprogramma Picard et moi zijn de Algemene Gebruiksvoorwaarden van het getrouwheidsprogramma Picard et moi cumulatief van toepassing.

a. Wettelijke informatie: Redactie en hosting van de Website

De uitgever van de Websites is de firma Picard Surgelés (“Picard Surgelés”) die verantwoordelijk is voor de publicatie ervan.
Picard Surgelés is een vereenvoudigde vennootschap op aandelen naar Frans recht (SAS) met een kapitaal van 2.485.858 euro, en met maatschappelijke zetel te 37 bis rue Royale – BP 324 – 77309 Fontainebleau Cedex, ingeschreven in het handelsregister van Melun onder het nummer 784 939 688.
Telefoon: 09 70 82 11 00 (lokaal gesprekstarief)
De directeur voor de publicatie van de Website is Philippe Dailliez
Het adres van de webmaster van de Websites is: publication@picard.fr
De website www.picard.fr wordt gehost door Demandware, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in 5 Wall Street, Burlington, MA 01803, Verenigde Staten.
De hosting van de website www.picard.be wordt verzorgd door So You Start, OVH SAS, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2 rue Kellermann 59100 Roubaix
De mobiele applicatie wordt gehost door Ocito, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 28 rue de Châteaudun 75009 Parijs.

b.   Gebruik van de Websites

De Gebruiker verbindt zich ertoe om in het kader van het gebruik van de Websites geen enkele handeling te verrichten die in strijd is met de wet, de openbare orde of de rechten van Picard Surgelés of van derden. In het bijzonder verbindt de Gebruiker zich ertoe om bij het gebruik van de Websites, zonder dat deze lijst volledig is, de volgende regels in acht te nemen:

 • accurate informatie te verstrekken bij de registratie en het gebruik van de Websites;
 • geen valse identiteit te gebruiken om anderen te misleiden;
 • de toepasselijke wetgeving na te leven en de rechten van derden te respecteren, evenals deze contractuele bepalingen;
 • de Websites op een eerlijke manier gebruiken, uitsluitend in overeenstemming met het professionele doel en in overeenstemming met de toepasselijke wetten, voorschriften en praktijken;
 • de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Picard Surgelés en andere gebruikers verstrekte inhoud en de intellectuele eigendomsrechten van derden te respecteren;
 • geen gegevens, informatie of inhoud te verspreiden die lasterlijk, beledigend, beledigend, obsceen, aanstootgevend, gewelddadig of aanzettend tot geweld, of van politieke, racistische of xenofobe aard is, en in het algemeen geen inhoud die in strijd is met de geldende wet- en regelgeving of moraal;
 • geen gebruik te maken van de aangeboden diensten om ongevraagde bulkberichten te versturen; en
 • geen informatie over derden te verzamelen, met inbegrip van e-mailadressen, om deze te gebruiken voor het verzenden van commerciële of soortgelijke communicatie, of om deze te integreren in een gratis of betaalde referentiedienst of gelijkwaardige dienst, of om concurrentiebewakingsdiensten te verstrekken.

In geval van overtreding door een Gebruiker van één of meer van deze regels, behoudt Picard Surgelés zich het recht voor om de registratie eenzijdig op te schorten en/of te beëindigen en de betwiste inhoud en berichten tijdelijk of definitief te verwijderen, zonder enige vergoeding.

c.   Intellectuele eigendom

De Websites, hun inhoud en alle elementen waaruit ze zijn samengesteld, zijn beschermd door het intellectuele eigendomsrecht.
Picard Surgelés is de eigenaar of houder van de exploitatierechten (en heeft deze regelmatig verworven van derden) van alle elementen die deel uitmaken van de Websites, zoals merken, logo’s, teksten, foto’s en afbeeldingen, grafieken, video, geluids- en animatiegegevens, software, broncodes, databases.
De Gebruiker heeft het recht om de Websites te bekijken en de elementen waaruit ze zijn samengesteld uitsluitend te gebruiken voor persoonlijke en privédoeleinden en voor de strikte doeleinden van het raadplegen van de genoemde Websites, met uitsluiting van elke publieke weergave of verspreiding.
Elke reproductie, representatie, verspreiding of exploitatie van welke aard en met welk middel ook van de voornoemde elementen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Picard Surgelés, is ten strengste verboden en vormt een inbreuk die strafbaar is volgens de Franse wetgeving inzake intellectuele eigendom.
De toestemming tot reproductie wordt de Gebruiker alleen in digitale vorm verleend om de Websites te raadplegen en de pagina’s te bekijken die door de browsersoftware van de Gebruiker zijn geopend.
Het afdrukken op papier van elk element van de Websites is toegestaan voor het kopiëren voor privé-gebruik, uitsluitend voor gebruik door de kopiist in de zin van artikel L. 122-5-2 van de Franse wetgeving inzake intellectuele eigendom.

d.   Aansprakelijkheid

De toegang tot alle of een deel van de Websites kan door Picard Surgelés worden onderbroken of opgeschort met het oog op onderhoud en/of corrigerende maatregelen en moeilijkheden in verband met elektronische communicatienetwerken. Bijgevolg kan Picard Frozen niet aansprakelijk worden gesteld voor onderbrekingen en opschortingen van de toegang tot de Websites, fouten en bugs, de aanwezigheid van virussen of andere computerinfecties, frauduleuze indringing door een derde die leidt tot een wijziging van de op de Websites beschikbaar gestelde informatie en de gevolgen daarvan voor de Gebruiker en meer in het algemeen voor eventuele schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, ongeacht de oorzaak, de oorsprong, de aard of de gevolgen ervan, veroorzaakt door de toegang tot de Websites of de onmogelijkheid om er toegang toe te krijgen, alsook door het gebruik van de Websites en/of het vertrouwen op informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks van de Websites afkomstig is.
Het plaatsen van hyperlinks naar alle of een deel van de Websites is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Picard Surgelés.
Picard Surgelés kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, gegevens, producten en informatie die worden aangeboden via de websites waarnaar hyperlinks worden gecreëerd. In het bijzonder is Picard Surgelés niet verantwoordelijk voor websites waarvan de gegevens niet in overeenstemming zijn met de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen.

e. Schriftelijke communicatie van en naar de Websites

Naast het raadplegen van de verschillende onderdelen van de Websites, heeft de Gebruiker de mogelijkheid om op de genoemde Websites (met uitzondering van de site www.picard.be) (i) Bestellingen te plaatsen voor Producten die te koop worden aangeboden door Picard Surgelés, (ii) suggesties, ideeën, vragen, recepten en andere informatie of vragen in te dienen, en (iii) adviezen en opmerkingen in te dienen over de te koop aangeboden Producten en over de gepubliceerde recepten.
Zoals bepaald in de geldende Algemene verkoopsvoorwaarden, moet de Gebruiker in geval van een Bestelling door de Gebruiker, die dan als Klant wordt beschouwd, eerst een klantaccount hebben aangemaakt met behulp van het aangeboden formulier.
De gevraagde informatie, gevolgd door een sterretje, moet worden ingevuld en de Gebruiker moet meerderjarig zijn, d.w.z. 18 jaar of ouder, anders kan er geen klantaccount worden aangemaakt.
De overdracht van meningen of opmerkingen over de aangeboden Producten en over de door de Gebruiker gepubliceerde recepten is afhankelijk van het aanmaken van een klantaccount.
De Gebruiker moet een pseudoniem kiezen dat niet in strijd mag zijn met de openbare orde en de goede zeden en dat geen elementen mag bevatten die een daad van namaak en/of oneerlijke concurrentie kunnen vormen. Picard Surgelés behoudt zich het recht voor om het klantaccount van de Gebruiker wiens gekozen pseudoniem in strijd is met deze instructies op te schorten of te verwijderen.
Bovendien moet elke mededeling of opmerking van de Gebruiker beperkt blijven tot het onderwerp in kwestie (op de markt gebracht Product of gepubliceerd recept), en mag deze niet in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden (racistische of lasterlijke uitspraken, beledigingen, reclame voor alcohol en tabak, propaganda en proselitisme…), geen daad van namaak en/of oneerlijke concurrentie vormen, geen inbreuk maken op de persoonlijkheidsrechten, niet in strijd zijn met de perswetgeving in het algemeen, niet in strijd zijn met de geldende wetten en voorschriften of die als zodanig zijn gemeld door de gerechtelijke autoriteit, en moet deze ten slotte andere meningen of opmerkingen respecteren en een objectieve, goede trouw en constructieve houding weerspiegelen.
De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle gegevens, inhoud en informatie die hij online heeft geplaatst en voor alle inhoud die hij heeft verstrekt. De gebruiker erkent dat Picard Surgelés geen a priori controle uitoefent over deze inhoud en gegevens en geen algemene verplichting heeft om toezicht te houden op de gegevens en de inhoud van de gebruikers die via de Website worden opgeslagen en verspreid.
De Gebruiker erkent dat Picard Surgelés in geval van een waarschuwing van een andere Gebruiker, de gepubliceerde inhoud kan verwijderen die in strijd lijkt te zijn met de vereisten van deze paragraaf.
De overdracht van elke kennisgeving of commentaar door de Gebruiker brengt de kosteloze overdracht van exploitatierechten (reproductierechten, vertegenwoordigingsrechten, distributierechten, adaptatie- en vertaalrechten in het bijzonder) aan Picard Surgelés met zich mee, die het geheel of gedeeltelijk op de Website kan publiceren, maar ook geheel of gedeeltelijk kan exploiteren, op welk medium en voor welk doel dan ook.

f. Wijziging van de AGV / toepasselijk recht en jurisdictie

Picard Surgelés kan te allen tijde de voorwaarden van deze AGV wijzigen. Deze wijzigingen zijn bindend voor de Gebruiker zodra ze online worden gezet. Het is derhalve aanbevolen dat de Gebruiker de AGV regelmatig raadpleegt om kennis te nemen van eventuele nieuwe voorwaarden.
Het niet naleven door de Gebruiker, ongeacht de plaats waar hij zich bevindt, van de bepalingen van deze AGV en, meer in het algemeen, elke onregelmatigheid met betrekking tot de uitvoering, interpretatie of geldigheid ervan, zijn onderworpen aan het Franse recht en de Franse rechtbanken.